Statut przedszkola

S T A T U T
Gminnego Przedszkola Nr 2 w Trzciance

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminne Przedszkole Nr 2 w Trzciance działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
4. niniejszego Statutu i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 2.
1. Gminne Przedszkole Nr 2 w Trzciance, zwane dalej przedszkolem jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Trzciance, przy ul. 27 Stycznia 90/92.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Trzcianka.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Gminne Przedszkole Nr 2 w Trzciance

§ 3. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny za wyjątkiem terminowych przerw wakacyjnych ustalonych przez organ prowadzący.
2. Przedszkole pracuje, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 6.30 do 16.00.
3. Czas pracy przedszkola wynosi 9 i pół godziny dziennie.
4. W okresie obniżonej frekwencji (np. ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemie) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych.
5. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej
z nich, z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem.
6. W okresie letnim (lipiec, sierpień) przedszkole pełniąc dyżur wakacyjny w terminie zgodnym z zatwierdzonym arkuszem organizacji przedszkola, przyjmuje dzieci uczęszczające do innych przedszkoli prowadzonych przez gminę Trzcianka.

§ 4. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez gminę Trzcianka.

§ 5. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym realizację wymiaru podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki.
3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Wysokość opłat ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Burmistrzem Trzcianki.
4. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub innych prawnych opiekunów dziecka.
5. Przedszkole na życzenie prawnych opiekunów dziecka organizuje naukę religii.
6. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o którym mowa w ust. 5 określają odrębne przepisy.
7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych, w których mogą uczestniczyć dzieci
na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), ustalane są przez Dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
w przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
i indywidualnych programów nauczania i wychowania koncentrując się na:
a) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym
i przyrodniczym,
b) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
c) umożliwieniu dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
e) współdziałaniu z rodziną w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych, w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
a) poznawanie i rozumienie świata i siebie,
b) nabywanie umiejętności poprzez działanie,
c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
d) budowanie systemu wartości.
Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:
a) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku,
b) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d) rozwijaniu wrażliwości moralnej,
e) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących
w otoczeniu dziecka - w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym, technicznym,
f) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, wyrażaniu własnych myśli i przeżyć,
g) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
h) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowania godności osobistej oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej
w warunkach życzliwości i podmiotowego traktowania.

§ 7. 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4. Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§ 8. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
b) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
c) współpracuje z rejonową poradnią pedagogiczno - psychologiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc,
d) przedszkole służy pomocą dzieciom i ich rodzinom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie poprzez działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej.

§ 9. 1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom
i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez:
a) diagnozowanie środowiska wychowanków,
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianie ich zaspokojenia,
c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
d) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
e) wspieranie dziecka uzdolnionego,
f) podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających
z programu wychowawczo - dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli
w tym zakresie,
g) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów),
h) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,
i) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
j) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
k) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
l) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem
i jego rodziną.
3. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu
z organem prowadzącym.
4. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są we współpracy z:
a) rodzicami (prawnymi opiekunami),
b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
c) poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi,
d) innymi przedszkolami,
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne.
6. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
a) rodziców (prawnych opiekunów),
b) nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,
c) poradni psychologiczno - pedagogicznej.
7. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
a) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców (opiekunów) i nauczycieli,
b) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli.
8. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi, specjalistycznymi wymaga zgody rodziców (prawnych opiekunów).

§ 10. 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
w czasie zajęć poza przedszkolem:
a) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć,
b) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola,
c) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć,
d) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
e) każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia,
f) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,
g) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni
w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi,
h) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku
w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców
o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach,
np. temperaturze,
i) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu
na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane
są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,
j) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków; opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice
na początku roku szkolnego,
k) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., przepisów ruchu drogowego.
2. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizacja
i program wycieczek oraz imprezy dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci z obowiązującym w placówce regulaminem. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów (1 opiekun na 10. dzieci podczas wycieczek autokarowych, 2 opiekunów na grupę podczas spacerów
i wycieczek pieszych), zgodnie z regulaminem wycieczek obowiązującym w przedszkolu.

ROZDZIAŁ 3
ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 11. 1. Organami przedszkola są:
a) Dyrektor przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
3. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola:
a) ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów; wyniki negocjacji
są protokołowane i przekazywane do wiadomości Dyrektorowi przedszkola,
b) w przypadku sporu Dyrektor – Rada Pedagogiczna negocjacje w imieniu Rady Pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony, przez co najmniej ¾ Rady Pedagogicznej,
c) w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji Dyrektor przedszkola
o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od kompetencji, który podejmie decyzje rozstrzygające kwestie sporne; decyzja organu jest ostateczna,
d) postanowień ust. 3 a, b, c, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
1) odpowiedzialności dyscyplinarnej,
2) odpowiedzialności porządkowej,
3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

§ 12. 1. Do obowiązków Dyrektora należy;
a) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
c) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
d) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, podjętych
w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola,
f) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalności przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz oraz dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych
w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
3. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny, zapewniając bieżący przepływ informacji pomiędzy organami.
4. Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom przedszkola i rodzicom.

§ 13. 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący
w przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku, zgodnie z regulaminem Rady.
5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także uchwalenie,
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
c) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej i innych regulaminów przedszkola
o charakterze wewnętrznym,
d) ustalenie tygodniowego rozkładu pracy w grupach,
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy,
f) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
a) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,
b) opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu,
c) opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przedstawionych przez Dyrektora,
e) opiniowanie powierzenia stanowiska Dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
f) wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu,
g) wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji Dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,
h) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
i) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
j) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,
k) wydawanie opinii o pracy Dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.
8. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:
a) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze
w przedszkolu,
b) wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora przedszkola
c) wnioskowanie o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego, które po zatwierdzeniu przez dyrektora w przedszkolu stanowią przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego.
9. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa
w § 13 pkt 5.

§ 14. 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
1. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola.
2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
4. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ 4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 15. 1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora, który zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę
nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 16. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, w tym zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa pod warunkiem, że osoba odbierająca dziecko nie była pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.

§ 17. 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Termin zgłaszania dziecka do przedszkola rozpoczyna się z dniem 1 marca a upływa z dniem 31 marca każdego roku.
3. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie,
b) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci,
c) matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność
do całkowitej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów,
d) dzieci z rodzin zastępczych.
4. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola w czasie rekrutacji przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje Komisja Rekrutacyjna
5. Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy Dyrektor przedszkola. Praca Komisji Rekrutacyjnej jest protokołowana a dokumentacja jest przechowywana w kancelarii przedszkola.
6. Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie przesz Dyrektora przedszkola w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.
7. W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje Dyrektor.
8. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji.

§ 18. 1. Dyrektor z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może podjąć decyzję
o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
a) zalegania z odpłatnością za przedszkole za jeden okres płatniczy,
b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola,
c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ 5
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 19. 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania prawa własności,
f) opieki i ochrony,
g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h) akceptacji jego osoby.

ROZDZIAŁ 6
RODZICE

§ 20. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
c) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych
w ramach ich kompetencji,
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo,
e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
a w przypadku planowania dłuższej nieobecności dziecka, np. miesięcznej, zgłoszenie pisemnej rezygnacji co najmniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego nieobecność dziecka,
g) niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
h) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dziecku podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
i) wspierania nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

§ 21. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą
w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
a) zapoznania się z programem i zadaniami pracy przedszkola,
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa, np. Radę Rodziców.

§ 22. Rodzice (prawni opiekunowie) za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady Rodziców.

§ 23. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu zgodnie
z opracowanym na dany rok szkolny harmonogramem spotkań lub poza planem na wniosek rodziców, nauczycieli, Dyrektora w zależności od potrzeb.

§ 24. Formy współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami):
a) zebrania ogólne i grupowe,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą,
c) kąciki dla rodziców (prawnych opiekunów),
d) zajęcia otwarte,
e) imprezy, uroczystości przedszkolne.

ROZDZIAŁ 7
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 25. 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych
na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługowych.
2. Zasady zatrudniania wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa
w punkcie 1, określają odrębne przepisy.

§ 26. 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zakresu zadań nauczycieli - wychowawców należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie
z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowanie tych obserwacji oraz prowadzenie analizy gotowości dziecka do nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
w klasie I szkoły podstawowej,
d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną itp.,
g) planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
h) stosowanie zasad poprawności językowej,
i) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń,
j) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
k) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów)
do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
l) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
m) realizację zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących,
n) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
o) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym, wynikających z bieżącej działalności placówki.

§ 27. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.

§ 28. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek
i instytucji naukowo - oświatowych.

§ 29. 1. Zakres zadań pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych dotyczy w szczególności:
a) obsługi finansowej i księgowej,
b) kontrolowanie dokonywania przez rodziców (prawnych opiekunów) wpłat za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu,
c) prowadzenie stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.
2. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone
w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
3.Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
a) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb przedszkola,
b) troszczenia się o mienie przedszkola,
c) nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym.

ROZDZIAŁ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców (prawnych opiekunów), pracowników samorządowych.

§ 31. 1. Organem kompetentnym do zmiany statutu przedszkola jest Rada Pedagogiczna przedszkola. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić: Przewodniczący Rady Pedagogicznej, Przewodniczący Rady Rodziców, organ prowadzący przedszkole, organ nadzoru pedagogicznego, co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. Zmiany do statutu wprowadzane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 32. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń przedszkola,
2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez Dyrektora przedszkola.

§ 33. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej odbywa się zgodnie
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
4. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przedszkolowo.pl logo